ประกาศงดการจัดประกวดมิสมอเตอร์โชว์ ปี 2021 - Mixmaya.Com
  • Home
  • pr
  • ประกาศงดการจัดประกวดมิสมอเตอร์โชว์ ปี 2021
ประกาศงดการจัดประกวดมิสมอเตอร์โชว์ ปี 2021

ประกาศงดการจัดประกวดมิสมอเตอร์โชว์ ปี 2021

     เนื่องจากด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ที่ยงัมีการแพร่ระบาดอย่าง ต่อเนื่องในปัจจุบนั และเพื่อให้สอดรับกับนโยบายเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันความเสี่ยงของผู้เข้า ประกวดทุกท่าน ทางบริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ และผู้ด าเนินการจัดประกวดมิสมอเตอร์โชว์ จึงขอประกาศ “งดการจัดประกวดมสิมอเตอร์โชว์ ในปี 2021” 
     ท้ังนี้ ผู้ได้รับต าแหน่งมิสมอเตอร์โชว์ปี 2020  และต าแหน่งรองทุกท่าน จะเป็นผู้รับหน้าที่ เป็นผู้แทนในการประชาสัมพันธ์งานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ คร้ังที่ 42 นี้ ตลอด ช่วงระยะเวลาการจัดงานระหว่างวนัท ี่24 ม.ีค. – 4 เม.ย. 64 สำหรับการประกวดมิสมอเตอร์โชว์ในปีถดัไป จะดา เนินการจดัประกวดตามช่วงเวลาเดิม ในกรณีที่สถานการณ์โรคระบาดได้ลดลงและกลับสู่ภาวะปกติ  

Comments

pr

VDO Update

Merigin

Related Post