ซีเอ็ดและมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ร่วมกับ ICONSIAM มอบหนังสือให้กับสถานศึกษา 29 แห่งในโครงการหนังสือเพื่อน้อง - Mixmaya.Com
  • Home
  • pr
  • ซีเอ็ดและมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ร่วมกับ ICONSIAM มอบหนังสือให้กับสถานศึกษา 29 แห่งในโครงการหนังสือเพื่อน้อง
ซีเอ็ดและมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ร่วมกับ ICONSIAM มอบหนังสือให้กับสถานศึกษา 29 แห่งในโครงการหนังสือเพื่อน้อง

ซีเอ็ดและมูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น ร่วมกับ ICONSIAM มอบหนังสือให้กับสถานศึกษา 29 แห่งในโครงการหนังสือเพื่อน้อง

“ซีเอ็ด” ผู้ให้บริการร้านหนังสือสื่อความรู้ที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทยร่วมกับ มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น จัดทำ โครงการหนังสือเพื่อน้อง เพื่อเป็นการแบ่งปันองค์ความรู้ การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เกิดแก่ให้กับนักเรียน นักศึกษา ผ่านกิจกรรมการมอบหนังสือและสื่อเพื่อการศึกษาในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549 โดยเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงหนังสือสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลน ในการนำความรู้ที่ได้ไปส่งเสริมการเรียนรู้เสริมสร้างทักษะเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ วัฒนาฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้า ICONSIAM ได้มีพิธีมอบหนังสือใน  “โครงการหนังสือเพื่อน้อง” โดยได้รับเกียรติจาก คุณสวรรย์ พิภูษณานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) และคุณโสภิดา กิติโกมลสุข ผู้บริหารสายงานกิจกรรมการตลาด บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด ได้ร่วมกันมอบหนังสือให้กับสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กอ่อน และโรงพยบาล รวมกว่า 29 แห่ง (* ในเขตคลองสาน ธนบุรี บางรัก และภาษีเจริญ) โดยได้รับเกียรติจากตัวแทนมาเป็นผู้รับมอบ ตามรายชื่อและหน่วยงาน ฯลฯ ได้แก่ โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ, โรงเรียนวัดทองนพคุณ, โรงเรียนวัดทองเพลง, โรงเรียนวัดพิชัยญาติ, โรงเรียนวัดเศวตฉัตร, โรงเรียนวัดสุทธาราม, โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม, โรงเรียนวัดสุวรรณ, โรงเรียนพัฒนาวิทยา, โรงเรียนจันทรวิทยา, โรงเรียนวัดประยุรวงศ์, โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร, โรงเรียนวัดใหม่ยายนุ้ย, โรงเรียนวัดราชคฤห์, โรงเรียนนานาชาติอินเตอร์เนชั่นแนลไพโอเนียร์ส, โรงเรียนศึกษานารี, โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี, วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดสุวรรณภูมิ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหิรัญรูจีวรวิหาร, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจตุรมิตรสัมพันธ์, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัฒนา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนพลู, สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาและโรงพยาบาลตากสิน

ซีเอ็ดยึดมั่นเสมอถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่เพียงกิจกรรมสริมขององค์กรเพียงเท่านั้น แต่ถือเป็นภารกิจหลักของเราที่มุ่งมั่นที่จะทำให้คนไทยเก่งขึ้น เติบโตไปพร้อมกับสังคมอย่างยั่งยืน เน้นให้เยาวชนเป็นคนดี มีคุณธรรม ควบคู่กับการมีความรู้ความสามารถทางวิชาการและการงานอาชีพ พร้อมส่งเสิรมสังคมรักการอ่าน สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนตามสโลแกนของซีเอ็ดที่ว่า “แรงบันดาลใจเริ่มต้นที่นี่” 

ร้านหนังสือซีเอ็ด ใส่ใจ ห่วงใยคุณพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างความปลอดภัยให้คนไทยห่างไกล COVID-19 ติดตามข่าวสารจากทางซีเอ็ด ได้ที่ www.se-ed.com และ Facebook SE-ED Book Center

 

Comments

pr

VDO Update

Merigin

Related Post